BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2853/LĐTBXH-BHXH
V/v giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lương Trung Chính

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được côngvăn số 05/VTCN-CV ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Công ty Cổ phần Vật tư Côngnghiệp và Thực phẩm hỏi về chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lương TrungChính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972của Bộ Nội vụ thì thời gian công nhân, viên chức bị tạm giam sau xét ra là oanthì thời gian bị tạm giam vẫn được tính là thời gian công tác liên tục; trườnghợp tuy được tha, không bị án tù nhưng không được tiếp tục công tác, sau nàymới lại được trở lại công tác ở cơ quan, xí nghiệp thì thời gian gián đoạn côngtác không được tính, nhưng được cộng thời gian đã công tác trước khi bị đìnhchỉ công tác với thời gian trở lại công tác sau này để tính là thời gian côngtác liên tục.

Theo nội dung công văn số 05/VTCN-CV nêu trên vàcác giấy tờ kèm theo, ông Lương Trung Chính sinh năm 1947, có thời gian côngtác từ tháng 7/1972 đến tháng 01/1992; từ tháng 01/1992 đến tháng 6/1992 ông bịtạm giam để điều tra vụ án vi phạm quản lý kinh tế. Tháng 3/1995 Viện Kiểm sátNhân dân tối cao ra Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Lương Trung Chính.Sau đó ông Chính tạm thời nghỉ việc do cơ quan chưa bố trí được công việc. Tháng03/2001 cơ quan bố trí công việc và ông Chính tiếp tục tham gia bảo hiểm xãhội. Đến tháng 3/2007 ông Chính nghỉ việc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển công vănsố 05/VTCN-CV đến Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Đề nghị Bảo hiểm xã hộithành phố Hà Nội căn cứ vào quy định nêu trên hướng dẫn Công ty Cổ phần Vật tưCông nghiệp và Thực phẩm hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đốivới ông Lương Trung Chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Ông Lương Trung Chính;
- Lưu: VT, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI





Trần Thị Thúy Nga