BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2853 TCT/NV5
V/v trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Philips Eletronics Việt Nam

Trả lời công văn số 14/07/Philips ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Công ty TNHH Philips Eletronics Việt Nam về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính thì: Các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ quản lý tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty Koninklijke Philips Eletronics NV (Hà Lan) thực hiện các dịch vụ tại Việt Nam theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ tổng quát” ký với Công ty thì hợp đồng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN đối với ngành nghề dịch vụ theo quy định tại phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên. Công ty có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế GTGT, thuế TNDN khi thanh toán tiền cho Công ty Koninklijke Philips Eletronics NV (Hà Lan) theo hướng dẫn tại Mục II Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC .

Doanh thu tính thuế để xây dựng thuế GTGT, thuế TNDN là doanh thu Công ty Koninklijke Philips Eletronics NV (Hà Lan) nhận được kể cả các khoản thuế và chi phí do Công ty trả thay. Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ cho Công ty Koninklijke Philips Eletronics NV (Hà Lan), giá trị thanh toán dịch vụ do Công ty thanh toán cho Công ty Koninklijke Philips Eletronics NV (Hà Lan) được bù trừ với giá trị dịch vụ do Công ty thực hiện thì doanh thu để xác định thuế GTGT, thuế TNDN của Công ty Koninklijke Philips Eletronics NV (Hà Lan) là doanh thu chưa trừ giá trị dịch vụ do Công ty thực hiện.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH Philips Eletronics Việt Nam được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến