B Y T
-------
Số: 2854/BYT-BM-TE
V/v Triển khai Hướng dẫn Thẩm định tử vong mẹ mới.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc
------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
Ngày 21 tháng 11 năm 2014, Bộ Y tế đã có Quyết định số 4869/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn thẩm định tử vong mẹ sửa đổi lần thứ nhất thay thế Quyết định số 4236/QĐ-BYT ngày 02 tháng 11 năm 2010 (xin tải về tại trang web:http://mch.moh.gov.vn/, Mục Tài liệu - Tài liệu khác).
Để triển khai Hướng dẫn mới, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo, giao Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản làm đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Hướng dẫn mới, trong đó lưu ý một số điểm như sau:
1. Phổ biến Hướng dẫn thẩm định tử vong mẹ mới đến tất cả các cán bộ có liên quan đến công tác thẩm định và báo cáo tử vong mẹ tại các tuyến. Lưu ý: phổ biến Mẫu báo cáo phụ nữ tử vong tuổi từ 15-49 cho nhân viên y tế thôn bản và y tế xã.
2. Kiện toàn Ban thẩm định tử vong mẹ của tỉnh:
- Trong đó “Thư ký” là cán bộ Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, tốt nhất là bác sỹ chuyên khoa phụ sản.
- Khi tiến hành thẩm định tử vong mẹ, “Trưởng nhóm thẩm định” và “Người viết biên bản thẩm định” phải là bác sỹ chuyên khoa phụ sản.
- Tại tuyến huyện: cử cán bộ đầu mối tại mỗi huyện, chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách phụ nữ tử vong tuổi từ 15-49 trong huyện theo kỳ báo cáo 3, 6, 9, 12 tháng để gửi Ban thẩm định tử vong mẹ tỉnh, hỗ trợ thu thập thông tin đối với các ca nghi ngờ tử vong mẹ.
3. Một số thay đổi trong mẫu báo cáo và bộ công cụ
- Mẫu M1: Báo cáo phụ nữ tử vong tuổi từ 15-49.
- Mẫu M2: Báo cáo tử vong mẹ.
- Mẫu M3.1: Phiếu thu thập thông tin từ người nhà có bà mẹ tử vong.
- Mẫu M4.1: Phiếu thu thập thông tin tại cơ sở quản lý thai hoặc khám thai cho sản phụ.
- Mẫu M4.2: Phiếu thu thập thông tin từ cơ sở y tế tham gia điều trị và cấp cứu sản phụ.
- M5: Biên bản thẩm định tử vong mẹ.
4. Trách nhiệm thẩm định:
- Nếu bà mẹ tử vong tại bệnh viện tuyến TW (chuyên khoa hoặc đa khoa), bệnh viện ngành, bệnh viện tư nhân thì Ban thẩm định tỉnh/Thành phố nơi bà mẹ tử vong chủ trì thẩm định.
- Ban thẩm định tỉnh/thành phố nơi bà mẹ sống cần phối hợp thu thập thông tin tại cơ sở quản lý thai hoặc khám thai cho sản phụ (Mẫu M4.1) và tại cơ sở y tế tham gia điều trị và cấp cứu cho sản phụ (Mẫu M4.2) nếu có yêu cầu từ Ban thẩm định tỉnh/Thành phố chủ trì thẩm định (liên hệ trực tiếp hoặc thông qua Hội đồng thẩm định TƯ)
- Với trường hợp phức tạp có thể mời Hội đồng thẩm định trung ương hoặc bệnh viện Phụ sản tuyến trung ương tham gia.
5. Gửi báo cáo/biên bản thẩm định:
- Báo cáo tử vong mẹ (Mẫu M2.) gửi về Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em - Bộ Y tế cùng kỳ với báo cáo sức khỏe sinh sản (3, 6, 9, 12 tháng) và gửi về địa chỉ email: baocaoyte@gmail.com, tiêu đề mail ghi rõ nội dung thư gửi.
- Biên bản thẩm định tử vong mẹ (Mẫu M5) gửi về Hội đồng thẩm định tử vong mẹ TƯ tại Vụ Sức khỏe Bà mẹ - trẻ em - Bộ Y tế.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc hoặc có nhu cầu hỗ trợ, đề nghị các tỉnh, thành phố thông báo về Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em.
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm CSSKSS các tỉnh (để thực hiện);
- BV Phụ sản/ Sản nhi tỉnh (để thực hiện);
- BVĐK tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, BM-TE.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM
Lưu Thị Hồng
Mọi chi tiết xin liên hệ: Cn. Hoàng Thị Vân Anh - Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em, email: [email protected], ĐT: 0121.503.4220; hoặc Ths. Nghiêm Thị Xuân Hanh - Chuyên viên Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em, email: [email protected], ĐT: 0904.138.938.