BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2854/LĐTBXH-BHXH
V/v: thời gian công tác tính hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Ủyban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số 2639/UBND-VX ngày 22/4/2015 củaỦy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối vớiông Đoàn Trọng Hải, Bộ Lao động-Thương binhvà Xã hội có ý kiến như sau:

Việc tính thờigian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối vớingười lao động nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995đã được quy định cụ thể tại khoản 8 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Ủy ban nhândân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phònghướng dẫn ông Đoàn Trọng Hải và các đơn vịliên quan hoàn thiện h sơđể được xem xét, giải quyết theo quy định. Trường hợpvướng mắc, đề nghị có văn bản giải trình,báo cáo Ủyban nhân dân thành phố xem xét, kết luận và có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH thành phố Hải Phòng;
- BHXH thành phố Hải Phòng;
- Lưu: VT, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga