VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 2854/VPCP-KTN

V/v: Đầu tư dự án xây dựng cảng Dương Đông, đê chắn sóng, nạo vét luồng cửa Dương Đông, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2206/BKH-KTĐP &LT ngày 06 tháng 4 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 4516/BTC-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2284/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 4 năm 2010) về việc đầu tư dự án xây dựng cảng Dương Đông, đê chắn sóng, nạo vét luồng cửa Dương Đông, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý triển khai thực hiện đầu tư dự án xây dựng cảng Dương Đông, đê chắn sóng, nạo vét luồng cửa Dương Đông, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về quy mô, chức năng từng bến cảng và phân kỳ đầu tư hợp lý để bảo đảm hiệu quả chung.

2. Về nguồn vốn đầu tư: Trước mắt, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ động bố trí nguồn vốn để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính tổng hợp Dự án vào danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý