BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------------------
Số: 2855/BHXH-CST
V/v: cấp sổ BHXH trong quân đội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Ngày 28/9/2009 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có công văn số 3456/BHXH-CST đồng ý để BHXH Bộ Quốc phòng được sử dụng mẫu sổ BHXH cũ quy định tại Quyết định số 1443/LĐTBXH ngày 9/10/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, để cấp cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đến hết thời điểm năm 2010, từ năm 2011 trở đi thực hiện theo mẫu sổ BHXH mới quy định tại Quyết định số 3339/QĐ-BHXH ngày 16/5/2008 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Riêng người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, được sử dụng mẫu sổ BHXH cũ đến hết thời điểm năm 2011, từ năm 2012 trở đi thực hiện theo mẫu sổ BHXH mới. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành quân đội, BHXH Việt Nam đồng ý với đề nghị của BHXH Bộ Quốc phòng được lùi thời hạn thực hiện mẫu sổ BHXH mới cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.
Đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung nêu trên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó TCĐ;
- Ban Thu, Ban TH CSBHXH;
- Lưu: VT, CST (2b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh