BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2855/BTC-QLCS
V/v tổng hợp nhu cầu nhà ở tái định cư

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 07/01/2013, Chính phủ đã banhành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuấtkinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; theo đó tại điểm i khoản 1mục I Nghị quyết này có nêu:"Các địa phương có tồn kho sản phẩm bấtđộng sản lớn hạn chế tối đa sử dụng nguồn từ ngân sách để đầu tư, xây dựng mớinhà ở tái định cư mà dùng nguồn vốn này và các nguồn tài chính hợp pháp khác đểmua lại các dự án nhà ở thương mại phù hợp, phục vụ nhu cầu tái định cư, làmnhà ở xã hội để cho thuê hoặc cho thuê mua cho các đối tượng chính sách; Ngườithu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân,người lao động. Bộ Tài chính tính toán, báo cáo Chính phủ hỗ trợ ứng trước mộtphần ngân sách cho địa phương giải quyết nhu cầu này".

Triển khai thực hiện Nghị quyết củaChính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện:

1- Rà soát các dự án đầu tư xâydựng nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Lập kế hoạch triểnkhai các dự án nhà ở tái định cư theo hướng hạn chế tối đa việc sử dụng nguồnvốn ngân sách nhà nước để đầu tư, xây dựng mới nhà ở tái định cư. Đối với cácdự án nhà ở tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước có khả năng hoàn thànhhoặc cơ bản hoàn thành trong năm 2013 thì tiếp tục tập trung đầu tư để hoànthành công trình đưa vào sử dụng. Đối với các dự án dở dang còn lại thì cần cóphương án giãn tiến độ hoặc tạm dừng triển khai; trường hợp cần thiết thì có thểxem xét, cho phép điều chỉnh cơ cấu dự án cho phù hợp với nhu cầu thị trường.

2- Tổng hợp thực trạng tồn kho sảnphẩm bất động sản theo từng địa bàn, từng phân khúc, theo từng loại hình nhà ở(nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư…), phân tích nguyên nhân tồnkho bất động sản. Xác định rõ nhu cầu về nhà ở, trước hết là nhà ở của đốitượng chính sách (người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượngvũ trang, công nhân, người lao động). Tổng hợp nhu cầu nguồn vốn để đầu tư xâydựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư…, trong đó cần xác địnhrõ giữa nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn tài chính hợp pháp khác (Quỹđầu tư, Quỹ phát triển đất, Quỹ nhà ở, Quỹ phúc lợi của các doanh nghiệp…).

3- Bố trí nguồn vốn ngân sách đãđược giao trong dự toán ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ởxã hội và các nguồn tài chính hợp pháp để mua lại các dự án nhà ở thương mạiphù hợp nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư, làm nhà ở xã hội để cho thuê mua đốivới các đối tượng chính sách theo nguyên tắc ưu tiên các địa bàn có bất độngsản tồn kho lớn, địa bàn tập trung đông dân cư, đối tượng chính sách.

4- Trường hợp nguồn vốn ngân sáchđịa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác trước mắt chưa đủ để thực hiện kếhoạch mua lại các dự án nhà ở thương mại phù hợp thì Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương xem xét, lập dự toán, báo cáo Bộ Tài chính đểxem xét, báo cáo Chính phủ ứng trước một phần cho địa phương để giải quyết nhucầu này. Địa phương có trách nhiệm hoàn trả số tạm ứng của ngân sách trung ươngtheo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

5- Đề nghị các địa phương báo cáovề các nội dung nêu tại điểm 4 nói trên gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý côngsản, Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước) trước ngày 31/3/2013 để tổng hợpbáo cáo Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặpkhó khăn, vướng mắc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD;
- Các Vụ: ĐT, NSNN, TCNH, PC;
- Viện CLTC;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí