BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2856/QLCL –CL2
V/v thực hiện kế hoạch phối hợp giám sát thực thi pháp luật về SXKD VTNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Các Tổng Cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
- Các Cục: Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Thú y, Chăn nuôi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ VănTám về việc tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp giám sát việcthực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn2014-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 4052QĐ-BNN-QLCL ngày25/9/2014 (Kế hoạch phối hợp giám sát VTNN), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâmsản và Thủy sản đề nghị Quý cơ quan xây dựng Kế hoạch phối hợp giám sát VTNNvới các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 theo các nội dung sau:

1. Lựa chọn địa bàn xây dựng mô hình điểm vềchấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nôngnghiệp, sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả, ATTP, bảo vệ môi trường và gắnliền với tiêu thụ sản phẩm để tổng kết nhân rộng:

- Đề xuất cụ thể địa điểm lựa chọn (cấp xã haycấp huyện thuộc tỉnh/thành phố) để xây dựng mô hình điểm;

- Phương thức triển khai;

- Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhànước, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể quần chúng có liên quan trongviệc quản lý, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh VTNN tại địa điểm đã lựachọn (quy chế phối hợp giữa các bên liên quan để tổ chức ký kết và áp dụngtại địa điểm được lựa chọn; phân công các đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tinkhi phát hiện các trường hợp vi phạm…).

2. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, phápluật; biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luậtvề quản lý sản xuất, kinh doanh VTNN; quy trình kỹ thuật sử dụng các loại VTNN;phương pháp nhận biết sản phẩm giả, kém chất lượng…:

- Nêu cụ thể cơ chế, chính sách đề xuất xâydựng, sửa đổi (nếu có).

- Biên soạn, in ấn; quy trình kỹ thuật để phổbiến; hình thức tuyên truyền sẽ thực hiện; đối tượng người được tập huấn, phổbiến (Thuộc hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội,các đoàn thể quần chúng,…).

3. Phối hợp tổ chức tuyên truyền; tập huấn nângcao năng lực giám sát cho đội ngũ cán bộ của Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Namcác cấp và hội viên, nông dân:

Đề nghị nêu cụ thể hình thức phối hợp tuyêntruyền sẽ thực hiện (tần suất, số lượng); Số lượng lớp tập huấn/ hộithảo sẽ triển khai (Số lượt người tham dự, đối tượng học viên…).

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Hội Nôngdân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bộ Công Thương tham gia triển khai các nội dungphối hợp theo đề nghị của các bên: Đề nghị dự kiến hoạt động do đơn vị chủ trì,mời các cơ quan, đơn vị khác phối hợp.

Kế hoạch phối hợp giám sát VTNN năm 2015 đề nghịgửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 23/12/2014 đểtổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ (địa chỉ email: [email protected]).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng TTPC;
- Lưu: VT, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào