BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2856/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về hồ sơ thanh khoản

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 935/HQBP-NVngày 17/05/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc xử lý hồ sơ thanhkhoản của Công ty TNHH Mai Hương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đãcó công văn số 935/HQBP-NV ngày 17/05/2013 để trả lời Cục Hải quan Bình Phướcvề vướng mắc xử lý hồ sơ thanh khoản của Công ty TNHH Mai Hương.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh BìnhPhước nghiên cứu công văn số 935/HQBP-NV nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan tỉnh Bình Phước được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang