BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2856/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam;
- Liên danh Taisei - Vinaconex;
- Cục thuế TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 892/TCTCHKVN ngày 24/3/2014 của Tổng công ty Cảnghàng không Việt Nam (sau đây gọi tắt là ACV) về chính sách thuế đối với nhàthầu nước ngoài, công văn số TVJV/ACC/2014/039 ngày 12/6/2014 của Liên danhTaisei - Vinaconex, công văn số 21679/CT-Htr ngày 12/5/2014 của Cục thuế TP. HàNội về vướng mắc của Liên danh Taisei - Vinaconex (TVJV) là nhà thầu chính góithầu số 10A dự án “Xây dựng nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không quốc tế NộiBài” của ACV về việc xác định doanh thu tính thuế TNDN và GTGT khi trừ đi giátrị thầu phụ Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc loại trừ doanh thu của nhà thầu phụ ra khỏi doanh thu tínhthuế TNDN của nhà thầu nước ngoài:

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012của Bộ Tài chính quy định:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thaythế Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối vớitổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại ViệtNam, Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 của Bộ Tài chính bổ sung Thôngtư số 134/2008/TT-BTC Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC.

2. Trường hợp các Hợp đồng, Hợp đồngthầu phụ được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác địnhnghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại các văn bảnquy phạm pháp luật tương ứng tại thời điểm ký kết hợp đồng....”

Tại Khoản 3.1, mục III, Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“3.1. Doanh thu tính thuế TNDN:

a) Doanh thu tính thuế TNDN

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGTchưa trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có) mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụnước ngoài nhận được. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoảnchi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếucó).

b) Xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thể

b2) Trường hợp Nhà thầu nướcngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thựchiện nộp thuế theo Mục II Phần B Thông tư này để giao bớt một phần giá trị côngviệc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tínhthuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trị máymóc, thiết bị do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện khai, nộp thuếtheo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư này.

Quy định này không áp dụng trong trườnghợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồngvới các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hóa,dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồngnhà thầu.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợphợp đồng thầu chính được ký giữa ACV và Liên danh Taisei-Vinaconex (sau đây gọitắt là TVJV) trong thời gian có hiệu lực của Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày31/12/2008 và Thông tư số 197/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thực hiện theoThông tư số 134/2008/TT-BTC và Thông tư số 197/2009/TT-BTC nêu trên.

2. Xác định doanh thu tính thuế TNDN và thuế GTGT của nhà thầu nướcngoài:

Tại Khoản 3.1, mục III, Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày31/12/2008 và Điểm 1, Điều 13, Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 31/12/2008 nêutrên quy định về doanh thu tính thuế TNDN.

Tại Khoản 8, Điều 7, Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012của Bộ Tài chính và Khoản 9, Điều 7, chương II Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày18/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế GTGT:

“Đối với xây dựng, lắp đặt, doanh thu tính thuế GTGT là giá trị côngtrình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuếGTGT”.

Tại khoản 2 (a), Điều 14, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010;Khoản 2 (a), Điều 14, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 và Khoản 2 (a),Điều 14, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóađơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàngiao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành,không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạndịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợptheo hợp đồng nhà thầu ký giữa Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) vàLiên danh Taisei - Vinaconex (TVJV) là nhà thầu nước ngoài, doanh thu TVJV nhậnđược không bao gồm thuế TNDN, GTGT; TVJV ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Namhoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt mộtphần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với ACV thì:

+ Doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài phải quy đổi radoanh thu đã có thuế TNDN, chưa có thuế GTGT, giá trị công việc của nhà thầuphụ được loại trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nướcngoài.

+ Doanh thu tính thuế GTGT là giá trị công trình, hạng mục công trìnhhay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.

Ví dụ:

Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án xây dựng, lắp đặt nộp thuế theophương pháp hỗn hợp. Giá trị hợp đồng nhà thầu chính chưa bao gồm thuế TNDN,GTGT: 1.000.000 VNĐ. Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng giao bớt phần công việcđược quy định tại hợp đồng thầu chính cho nhà thầu phụ Việt Nam (hoặc nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp) giá trị 300.000 VNĐ. Tỷ lệ %thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế 2%.

Việc xác định nghĩa vụ thuế của nhà thầu chính như sau:

- Doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài = 1.000.000/(1-2%)-300.000= 720.408 VNĐ;

- Số thuế TNDN phải nộp: = 720.408 x 2%= 14.408 VNĐ;

- Doanh thu tính thuế GTGT đầu ra = 1.000.000 + 14.408= 1.014.408 VNĐ;

- Số thuế GTGT đầu ra = 1.014.408 x 10% = 101.441 VNĐ.

Nhà thầu chính sẽ xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư:

+ Giá trị hàng: 1.014.408 VNĐ {xác định bằng =1.000.000 + 14.408}

+ Thuế GTGT: 101.441 VNĐ.

+ Tổng cộng: 1.115.849 VNĐ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội, Tổng công ty Cảng Hàngkhông Việt Nam, Liên danh Taisei-Vinaconex biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, KK&KTT, PC (2b);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn