BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2857/TCT-DNL
V/v Khai, nộp lợi nhuận còn lại

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn công văn số 2964/CT-KTT2 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận ngày 09/6/2015 về việc nộp lợi nhuậncòn lại và cổ tức năm 2015 của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận,về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3 Điều 14 Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc phân phối lợinhuận đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số như sau:

"3. Sau khi trích lậpcác quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều này, phần lợi nhuận còn lại do chủ sởhữu quyết định, cụ thể như sau:

a) Đối với các doanh nghiệpkinh doanh xổ số chưa được đầu tư đủ vốn điêu lệ được cấp có thẩm quyền phêduyệt, phần lợi nhuận còn lại được tiếp tục bổ sung vào quỹ đầu tư phát triểncủa doanh nghiệp để bổ sung đủ vốn điều lệ theo phương án do chủ sở hữu phêduyệt;

Riêng đối với các công ty xổsố kiến thiết do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sauđây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) làm chủ sở hữu, sau khi thực hiện việcbổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cótrách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất về việc thựchiện này.

b) Đối với các doanh nghiệpkinh doanh xổ số đã được đầu tư đủ vốn điều lệ:

- Đối với các công ty xổ sốkiến thiết do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh làm chủ sở hữu: phần lợi nhuận còn lạiđược nộp vào ngân sách địa phương để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các côngtrình về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội quan trọng khác tại địa phương;

- Đối với Công ty xổ số điệntoán Việt Nam: phần lợi nhuận còn lại được phân bổ vào ngân sách địa phương đểphục vụ cho việc đầu tư xây dựng các công trình về giáo dục, y tế và phúc lợixã hội quan trọng khác tại địa phương theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 12Thông tư này"

Hiện nay, doanh nghiệp kinhdoanh xổ số đang thực hiện nghĩa vụ với NSNN về phân phối lợi nhuận và tríchlập sử dụng các quỹ theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BTC nêu trên. Việcnộp lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo nămtài chính (bắt đầu từ 01/1 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch), khôngnộp lợi nhuận còn lại tạm tính theo quý.

Bộ Tài chính cũng đã có côngvăn số 6327/BTC-TCNH ngày 15/5/2015 trả lời UBND tỉnh Đắk Lắk, theo đó, Công tyxổ số kiến thiết không thuộc đối tượng phải nộp khoản lợi nhuận còn lại sau khitrích lập các quỹ về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổngcông ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (Bản phô tô công văn gửi kèm).

Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghịCục Thuế tỉnh Bình Thuận thực hiện theo Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu