TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2857/TCT /QC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2857 TCT/AC NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC BỔ SUNG BIỂU MẪU XÁC MINH HOÁ ĐƠN

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua tổng hợp ý kiến của một số Cục thuế tỉnh, thành phố đối với mẫu phiếu yêu cầu xác minh hoá đơn và sổ theo dõi tình hình nhận (gửi) yêu cầu xác minh hoá đơn quy định tại Công văn số 2664 TCT/AC ngày 16/7/2002 của Tổng cục thuế; để có thể rút ngắn thời gian xác minh thông qua việc đối chiếu thời Điểm sử dụng ghi trên hoá đơn và ghi trên bảng kê hoá đơn của doanh nghiệp; Tổng cục thuế bổ sung và hướng dẫn thêm việc ghi chép một số chỉ tiêu trong việc xác minh hóa đơn như sau:

1/ Phiếu yêu cầu xác minh hoá đơn: Bổ sung thêm cột số 4 và cột số 11 để ghi chỉ tiêu "ngày lập hoá đơn" (có mẫu kèm theo).

2/ Sổ theo dõi tình hình nhận yêu cầu xác minh hoá đơn và sổ theo dõi tình hình gửi yêu cầu xác minh hoá đơn: Bổ sung thêm cột số 8 và cột số 16 để ghi chỉ tiêu "ngày lập hoá đơn" (có mẫu kèm theo).

Mẫu phiếu mới (gồm 11 cột) và mẫu sổ mới (gồm 23 cột) thay thế cho mẫu Phiếu và mẫu sổ quy định tại Công văn số 2664TCT/AC ngày 16/7/2002 của Tổng Cục thuế.

3/ Kết quả thực hiện quyết định xử phạt đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong sử dụng hoá đơn phải theo dõi đầy đủ trong sổ theo dõi tình hình nhận (gửi) yêu cầu xác minh hóa đơn (cột số 22: Đã nộp NSNN).

4/ Các Cục thuế, Chi cục Thuế đã ứng dụng tin học trong công tác xác minh hoá đơn ngoài việc lưu giữ số liệu, tình hình trên máy tính vẫn phải in Báo cáo tình hình xác minh hoá đơn và sổ theo dõi tình hình nhận (gửi) xác minh hóa đơn để lưu giữ kết quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục thuế tiếp tục gửi ý kiến về Tổng cục thuế bằng công văn hoặc qua thư điện tử theo địa chỉ: Hop, Le Nguyen Hop (AC-TCT) hoặc lnhop @ tct.gdt.gov.vn

 

Nguyễn Đình Vu

(Đã ký)