VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2858/VPCP-ĐP
V/v: xử lý một số đề nghị của các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.

Về ý kiến chỉ đạo của đồng chí TổngBí thư, Chủ tịch Quốc hội tại các công văn số 614, 615, 616-CV/VPTW ngày 21tháng 04 năm 2011 của Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trựcChính phủ Nguyễn Sinh Hùng giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giaothông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Tàinguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Nội vụ làm việc với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum xác định sựcần thiết, quy mô, mức, nguồn kinh phí cần có để thực hiện các nội dung mà đồngchí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội đã đặt ra; chủ động xử lý và giải quyết chocác địa phương. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC
- Lưu: VT, ĐP (5b). 43

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng