BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2859/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu xe máy

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH ELEGANT TEAM MANUFACTUNER
(Địa chỉ: 12-03, 12-04 thuộc lô 12, KCN Quế Võ mở rộng, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 01/ETM ngày 07/06/2011 của Công ty TNHHELEGANT TEAM MANUFACTUNER về việc nhập khẩu xe máy 883 phân phối, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trường hợp của Công ty TNHH ELEGANT TEAM MANUFACTUNER nhậpkhẩu xe máy không nằm trong đối tượng được miễn thuế nên phải nộp thuế theo quyđịnh. Khi nhập khẩu xe máy 883 phân phối phải đóng thuế nhập khẩu, thuế giá trịgia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt. Đề nghị Công ty nghiên cứu mức thuế suất cụthể tại các văn bản hiện hành để áp dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ELEGANT TEAMMANUFACTUNER biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b), PCST.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang