BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2859/TCT-VP
V/v lưu trữ, thanh hủy tài liệu

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1318/CT-HCQTTVAC ngày16/8/2013 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc tiêu hủy tài liệu lưu trữ hết thờihạn bảo quản. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tài liệu về nghiệp vụ Thuế quy định tại mục XIII, số thứ tự252 (STT 252) trong Bảng Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành Thuế ban hànhkèm theo Quyết định số 374/QĐ-TCT ngày 05/4/2012 của Tổng cục Thuế là những tàiliệu “Kế hoạch, báo cáo về công tác nghiệp vụ thuế tháng, quý, 6 tháng của cácđốitượng thuộc phạm vi ngành Thuế quản lý”.

Tờ khai Thuế GTGT, tờ khai Thuế TNDN, tờ khai Thuế TTĐB, tờkhai Thuế TNCN và các loại tờ khai khác là tài liệu thuộc nhóm tài liệu nghiệpvụ Thuế quy định tại Mục XIII, STT 252 trong Bảng Thời hạn bảo quản hồ sơ lưutrữ ngành Thuế nêu trên. Tại Công văn số 3742/TCT-VP ngày 25/10/2012, Tổng cụcThuế đã xác định, trả lời Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và gửi Cục Thuế các tỉnh,thành phố.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, VP (HC).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đoàn Xuân Trường