VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/VPCP-KGVX
V/v đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhLạng Sơn (công văn số 908/UNDN-VX ngày 27 tháng 10 năm 2010), ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 8424/BKH-LĐVX ngày 24 tháng 11 năm 2010), của BộTài chính (công văn số 15611/BTC-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2010) và của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 4219/BVHTTDL-DSVH ngày 26 tháng 11 năm2010) về việc đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, PhóThủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thựchiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng nêu tại công văn số 1000/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, xác định rõnguồn vốn cân đối của ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp phápkhác để thực hiện dự án; trên cơ sở đó làm việc với các Bộ: Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, để xác định mức hỗ trợ từ Chươngtrình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Văn phòng Chính phủ thông báođể Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 25

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ