BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 286/BXD-HĐXD
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH CK & A ConsultancyInternational (Việt Nam).

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2010

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 817/SKHĐT-ĐKĐT ngày 01/02/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minhđề nghị góp ý kiến về bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH CK & AConsultancy International (Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Công ty TNHH CK & AConsultancy International (Việt Nam) là doanh nghiệp liên doanh có vốn nướcngoài được thành lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư số 411022000110ngày 04/9/2007 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp để cung cấp dịch vụ tư vấnthiết kế kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn giámsát, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đến nay, doanh nghiệp đề nghịđăng ký bổ sung mục tiêu hoạt động cung cấp dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựngthuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy địnhcủa Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Hoạt động xây dựng là lĩnh vựckinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điềukiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xâydựng. Do vậy, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, đề nghị gửivăn bản cho cơ quan Nhà nước quản lý về xây dựng tại địa phương được biết đểtheo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩmquyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh