TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc.
(Đ/c: số 30 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 19/2013/VU-XNK ngày 04/4/2013 của Côngty trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E có hóa đơn do bên thứ ba pháthành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét hồ sơ gửi kèm công văn thấy rằng:

- Hóa đơn được phát hành bởi Công ty có trụ sở tại Hồng Kôngvà là Bên bán trong hợp đồng thương mại, do đó là hóa đơn bên thứ ba;

- C/O mẫu E số tham chiếu E13470ZC44740056 ngày 11/3/2013thể hiện đầy đủ thông tin yêu cầu trong trường hợp hóa đơn do bên thứ ba pháthành.

Như vậy, nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ củaC/O thì C/O mẫu E dẫn trên được xem xét chấp nhận cho hưởng ưu đãi về thuế theoHiệp định ACFTA.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết vàliên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn, giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Lạng Sơn;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha