BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/TCHQ-VP
V/v nghiên cứu và thực hiện Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 17/11/2011, Bộ trưởng Bộ Tàichính đã ký Thông tư số 162/2011/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - TrungQuốc giai đoạn 2012 – 2014.

Tổng cục Hải quan đã đưa file mềmcủa Biểu thuế nói trên lên trang thông tin điện tử của Ngành tại địa chỉ http://www.customs.gov.vnvà mạng nội bộ NetOffice (đường chữ chạy). Đề nghị các đơn vị chủđộng nghiên cứu kỹ và thực hiện theo đúng các hướng dẫn tại Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
- Lưu: VT, VP (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Thuận