BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2860/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 145/CV-EVN-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8658 TC/TCDN ngày 19 tháng 8 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1. Đơn giá tiền lương năm 2003 tính theo đơn vị sản phẩm đối với khối sản xuất, kinh doanh điện của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam là 47.587 đồng/1000 kwh điện thương phẩm (trong đó đơn giá chưa có tiền thưởng vận hành an toàn là 42.317 đ/1000 kwh điện thương phẩm và đơn giá tiền thưởng vận hành an toàn là 5.270 đồng/1000 kwh điện thương phẩm), tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 34.250 triệu kwh;

- Lợi nhuận: 1.812.000 triệu đồng;

- Nộp ngân sách nhà nước; theo đúng quy định của pháp luật;

- Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm từ 0,2% đến 0,3% so với kế hoạch nhà nước giao;

- Năng suất lao động bình quân 515.425 kwh/người.

2. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi sản lượng điện thương phẩm thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Sản lượng điện thương phẩm thực tế thực hiện đạt từ 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc;

- Sản lượng điện thương phẩm thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 20% đơn giá gốc.

3. Đơn giá tiền lương của các sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Công ty xây dựng đơn giá tiền lương và quy định đơn giá tiền lương cho các sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá do nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ra quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các đơn vị thành viên bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý gắn tiền lương với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng