BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2860/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Liên danh Taisei - Vinaconex;
- Cục thuế TP.
Hà Nội.

Trả lời công văn sốTVJV/ACC/2014/039 ngày 12/6/2014 của Liên danh Taisei - Vinaconex về việc xác định doanh thu tính thuế TNDN vàGTGT khi trừ đi giá trị thầu phụ khi phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái vàchênh lệch quyết toán giá trị giao thầu phụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 18, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BộTài chính quy định:

“3. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấutrừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

a) Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy địnhtại Điều 10 Thông tư này.

b) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loạikhai theo lần phát sinh khi nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán vàkhai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán nhiều lầntrong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theotừng lần phát sinh.”

Tại Khoản 4, Điều 20, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BộTài chính quy định:

“Điều 20. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đốivới Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài

4. Khai thuế đối với trường hợpnộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trêndoanh thu:

b) Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫntại Điều 11 Thông tư này.

c) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu làloại khai theo lần phát sinh khi nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toánvà khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp nhà thầu nước, ngoài nhận được tiền thanh toán nhiều lầntrong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theotừng lần phát sinh.”

Tại Khoản 1, Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên quy định:

1. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 củaThông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiêntai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bấtkhả kháng khác.

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật khác.”

Theo trình bày của Nhà thầu nước ngoài Liên danh Taisei - Vinaconex(TVJV):

- Nhà thầu Liên danh Taisei - Vinaconex xuất hóa đơn GTGT, khai nộpthuế GTGT vào thời điểm chủ đầu tư nghiệm thu bàn giao hạng mục công trình vàgiá trị công trình, thuế GTGT quy đổi theo tỷ giá ngày xuất hóa đơn GTGT. ThuếTNDN được khai, nộp theo tháng khi thực nhận tiền từ phía chủ đầu tư và quy đổitheo tỷ giá ngày nhận tiền. Tỷ giá hốiđoái thời điểm xuất hóa đơn GTGT và thời điểmkhai nộp thuế TNDN có thể có sự thay đổi.

- Thời điểm xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư giá trị giao thầu phụ là giá trị tạm xácđịnh. Giá trị hợp đồng giao thầu phụ có thể thay đổi khi quyết toán hợp đồng nhà thầu phụ với Liên danh Taisei.

Căn cứ quy định nêu trên và trình bày của Liên danh Taisei - Vinaconex,Tổng cục Thuế hướng dẫn:

Trường hợp tỷ giá hối đoái thời điểm khai nộp thuế TNDN có sự thay đổiso với thời điểm xuất hóa đơn GTGT dẫn đến thay đổi doanh thu có thuế TNDN đãxác định khi xuất hóa đơn GTGT thì Nhà thầu nước ngoài Liên danh Taisei -Vinaconex (TVJV) căn cứ nghĩa vụ thuế TNDN nhà thầu nước ngoài phải nộp thựchiện xuất hóa đơn điều chỉnh giá trị công trình, hạng mục công trình, phần côngviệc cho hóa đơn GTGT đã xuất, nội dung điều chỉnh nghĩa vụ thuế TNDN, khôngđiều chỉnh thuế GTGT.

Trường hợp giá trị công việc của nhà thầu phụ được loại trừ khi xácđịnh doanh thu tính thuế TNDN của Liên danh Taisei - Vinaconex khi quyết toán hợp đồng giao thầu phụ có sự thay đổi so vớigiá trị công việc giao thầu phụ đã tạm tính khi xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầutư dẫn đến nghĩa vụ thuế GTGT, TNDN thay đổi thì: Liên danh Taisei - Vinaconexcăn cứ giá trị công việc giao thầu phụ đã quyết toán, xuất hóa đơn điều chỉnhgiá trị công trình, hạng mục công trình, phần công việc (tương ứng với thay đổinghĩa vụ thuế TNDN) và thuế GTGT cho hóa đơn GTGT đã xuất cho chủ đầu tư. Nhàthầu Liên danh Taisei - Vinaconex không bị xử phạt vi phạm hành chính thuế vànộp tiền chậm nộp đối với việc điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế phải nộp do thayđổi giá trị công việc giao thầu phụ khi quyết toán hợp đồng nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội, Liên danhTaisei-Vinaconex biết và thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, KK&KTT, PC (2b);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Cao Anh Tuấn