VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Số: 2861/VPCP-KTTH

V/v Hoàn thiện dự thảo Nghị định về Quỹ đầu tư phát triển của địa phương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 11/TTr-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 và công văn số 5259/BTC-TCNH ngày 18 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành Nghị định Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định này, với một số yêu cầu sau:

1. Để có đủ cơ sở pháp lý về việc Chính phủ ban hành Nghị định, Bộ Tài chính rà soát các Luật có liên quan, xác định những nội dung quy định trong Nghị định này có phù hợp với luật pháp hiện hành.

2. Về dự thảo Nghị định, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, theo hướng:

- Việc thành lập Quỹ giao Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quyết định và chịu trách nhiệm.

- Nguyên tắc hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển của địa phương là tự trang trải kinh phí hoạt động. NSNN không cấp bù chênh lệch lãi suất và kinh phí hoạt động cho bộ máy của Quỹ.

- Xác định rõ điều kiện cho vay, đối tượng cho vay và giới hạn huy động vốn; vốn điều lệ do ngân sách địa phương tự bố trí.

- Quỹ vay vốn nước ngoài và phát hành trái phiếu Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải đúng theo quy định của pháp luật.

- Lược bỏ những nội dung thuộc thẩm quyền đã được phân cấp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan biết, thực hiện./.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP;

- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc,

Nguyễn Quốc Huy,

các Vụ ĐP, TH, Website Chính phủ;

- Lưu: VT, KTTH (3).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận cha con mới nhất theo quy định của pháp luật ? Cần những giấy tờ gì để xác nhận cha con ?