BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2861TM/XNK
V/v xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Doanh nghiệp Tư nhân Tường Dung
(19/15 Bình Hưng I, Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang)

Trả lời công văn ngày 4/8/2003 của Doanh nghiệp Tư nhân Tường Dung về vấn đề nêu trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Doanh nghiệp Tư nhân Tường Dung xuất khẩu sang thị trường Kampuchia 4.000 tấn DAP và 2.000 tấn NPK có nguồn gốc nhập khẩu.

Hàng xuất khẩu chỉ được giao qua các cửa khẩu đã được thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia tại “Hiệp định về quy chế biên giới giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia” ngày 20 tháng 7 năm 1983.

Việc thanh toán tiền hàng nhập khẩu chỉ được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng.

Việc xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Lu ý: kết thúc dịch vụ, Công ty gửi Bộ Thương mại báo cáo kèm theo tờ khai xuất khẩu hàng đi Campuchia và xác nhận của ngân hàng đã thanh toán tiền hàng qua ngân hàng.

Văn bản có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2003

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự