BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------
V/v: Kê khai thuế TNDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Tổng công ty VLXD số 1 TNHH một thành viên
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1035/TCT-TCKT ngày 17/6/2011 của Tổng công ty VLXD số 1 TNHH một thành viên đề nghị hướng dẫn về việc kê khai và nộp thuế TNDN từ bán tài sản để cấu trúc lại doanh nghiệp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11(c) Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc
Căn cứ các hướng dẫn tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ:
Điểm đ Khoản 3 Điều 6 thì: Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản là thu nhập khác.
Khoản 2 Điều 7 hướng dẫn: " Doanh nghiệp có lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ"
Căn cứ vào các quy định hiện hành và tình hình thực tế của đơn vị thì trường hợp Công ty cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai sau khi nhượng bán các nhà máy theo nguyên trạng nhà máy bao gồm toàn bộ quyền thuê đất, nhà xưởng, máy móc, thiết bị và cán bộ công nhân viên hiện hữu của các nhà máy nhằm mục đích cơ cấu lại sản xuất và nguồn vốn giảm thiểu thiệt hại cho Công ty đang gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ bị phá sản thì phần thu nhập từ việc nhượng bán các nhà máy Công ty được tính chung vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tại trụ sở chính. Trường hợp việc chuyển nhượng nhà máy bị lỗ thì Công ty được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty VLXD số 1 TNHH một thành viên được biết và thực hiện../.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS-TCT;
- Vụ TTHT;
- Cục Thuế Tp.HCM;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương
- Lưu: VT, KK
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?