BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2864/BHXH-CSXH
V/v: thực hiện chế độ phụ cấp khu vực một lần

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2010

Kínhgửi: - Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên

Trả lời Công văn số 369/BHXH-KTngày 09/10/2009 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên về nội dung ghi lại trích yếu,Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

- Về tính thời gian công táctrước tháng 1/1995 để thực hiện chi trả trợ cấp khu vực một lần: Là thời gianngười lao động làm việc ở địa danh đã được hưởng phụ cấp khu vực theo quy địnhtại các văn bản quy định về phụ cấp khu vực của từng thời kỳ trước năm 1995 vàđến nay địa danh đó vẫn được hưởng phụ cấp khu vực theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2009 của Bộ Nội vụ-Bộ Lao độngThương binh và Xã hội-Bộ Tài chính-Ủy ban Dân tộc.

- Về phụ cấp khu vực để tính trợcấp: Do mức phụ cấp khu vực của từng thời kỳ có thay đổi nên nay được áp dụngtheo mức phụ cấp khu vực quy định tại Thông tư liên tịch số11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT nêu trên để tính hưởng phụ cấp khu vực mộtlần.

- Riêng đối với người lao độngcó thời gian công tác ở miền Nam trước ngày 30/4/1975 và chiến trường B, C, K hiệnnay còn đang là vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện chế độ phụ cấp khu vựcmột lần theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ. Để đảmbảo quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã báo cáo Bộ Laođộng Thương binh và Xã hội nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện nên Bảo hiểm xãhội Việt Nam chưa có căn cứ để hướng dẫn việc tính hưởng trợ cấp khu vực mộtlần đối với những trường hợp nêu tại Công văn số 369/BHXH-KT nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, CSXH.

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG BAN
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Điều Bá Được