TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2864/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Chailease
Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304738328

Trả lời văn thư ngày 13/5/2013 của Công ty về hóa đơn,chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2d Điều 14 Thông tư số 153/ 2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chínhhướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định tiêu thức ngườibán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên):

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức ngườibán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếpbán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bêntrái của tờ hóa đơn.”

Trường hợp của Công ty khi mua xe ô tô, bên bán cólập hóa đơn xuất giao cho Công ty, trên hóa đơn tại tiêu thức người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) là chữ ký của người được thủ trưởng bên bán ủy quyền ký và đóng dấu vào phía trên bên trái củatờ hóa đơn thìhóa đơn này là phù hợp vớiquy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT
2
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).

1042-144094/13-NBT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga