BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2864/LĐTBXH-NCC
V/v giải quyết các chế độ chính sách cho những trường hợp từ trần hoặc bị thương trong lúc thực hiện nghĩa vụ lao động tại các Đoàn xây dựng kinh tế

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Long An

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số1879/UBND-VX ngày 27/05/2015 của y ban nhân dân tỉnh Long An về việcgiải quyết chính sách đối với quân nhân từ trần hoặc bị thương trong lúc thựchiện nghĩa vụ lao động tại các Đoàn Xây dựng kinh tế, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành của pháp luật ưu đãi người có công,chết do ốm đau, tai nạn trong khi làm nhiệm vụ khai hoang, phát triển kinh tế -xã hội không thuộc một trong các trường hợpđược xem xét xác nhận liệt sĩ.

Ngày 12/6/2015, Bộ Quốc phòng đã có Công văn số 4966/BQP-CTtrả lờiỦy ban nhân dân tỉnh Long An vềnhững trường hợp quân nhân tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế do quânđội tổ chức được xác nhận thương binhloại B (tai nn lao động) đối với quân nhân bịthương, chế độ tử sĩ đối với quân nhân từ trần khi tham gia nhiệm vụ nêu trên.

Theo đó, không có cơ sở xem xét, xác nhận thương binh A,liệt sĩ đối với người bị thương, chết do ốm đau, tai nạn trong khi làm nhiệm vụkhai hoang, phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời đ Ủy ban nhân dân tỉnh Long An được rõ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp