BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2864/TCHQ-TXNK
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.
(58 Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1367/TCTCHKVN ngày 8/5/2013 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Namkhấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu xây dựng nhà ga T2 Sân bayquốc tế Nội Bài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại hồ sơ kèm theo công văn số1367/TCTCHKVN ngày 8/5/2013 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đề cậpđến việc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có công văn xác nhận các vấn đề mà Tổng Côngty Cảng hàng không Việt Nam đang gặp vướng mắc (nội dung này nêu tại công vănsố 847/TCTCHKVN ngày 3/4/2013 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam gửiLiên doanh nhà thầu Taisei - Vinaconex). Do đó, để có cơ sở trả lời Tổng côngty, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng công ty bổ sung công văn của Cục Thuế TP. HồChí Minh nêu trên.

Công văn bổ sung đề nghị gửi trướccho Tổng cục Hải quan theo số fax: 04.39440625 hoặc 04.39440630 (công văn chínhđề nghị gửi theo đường bưu điện).

Tổng cục Hải quan thông báo để TổngCông ty Cảng hàng không Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ