BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2866/BNN-TCCB
V/v cử cán bộ đi học

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy lợi
- Tổng cục Thủy sản

BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ TCCB) sao gửi Công văn số 327/HVNG ngày16/4/2013 v/v cử cán bộ tham dự khóa học Biến đổi khí hậu và hoạch định chínhsách công tại Trung tâm Đào tạo Việt Nam- Singapore (phòng 401, tòa nhàPacific, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội) từ ngày 15-19/7/2013.

Đềnghị đơn vị căn cứ nhu cầu đào tạo cử mỗi đơn vị 01 cán bộ tham dự Khóa học.Cán bộ được cử điền thông tin vào mẫu đơn gửi kèm, đóng dấu xác nhận của cơquan quản lý trực tiếp và gửi đến Trung tâm Đào tạo Việt Nam - Singapore theo sốfax và địa chỉ ghi trên mẫu đơn.

Côngvăn cử người gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 5/7/2013 để tổng hợp báo cáochung.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB(6)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn