BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2866/BTC-CST
V/v thuế suất thuế xuất khẩu quặng apatit

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ApatitViệt Nam

BộTài chính nhận được công văn số 14/CV-TGĐ ngày 25/1/2013 của Công ty TNHH mộtthành viên Apatit Việt Nam kiến nghị về thuế xuất khẩu quặng apatit. Về vấn đềnày Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

-Theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì mặt hàngquặng Apatit có các mức thuế suất thuế xuất khẩu như sau:

Mô tả hàng hoá

Mã số

TT 193/2012/TT-BTC (áp dụng từ 1/1/2013)

Quặng Apatít.

- Loại hạt mịn có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 mm

2510.20.10

15%

- Loại hạt có kích thước trên 0,25 mm đến 15 mm

2510.20.1 0

25%

- Loại khác

2510.10.10

30%

-Chủ trương Thủ tướng Chính phủ cho xuất khẩu các mặt hàng khoáng sản tồn khotheo Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ là nhằmthực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo nguyên tắc có sự chia sẻ giữadoanh nghiệp và Nhà nước. Vì vậy Bộ Tài chính đề nghị Công ty thực hiện theomức thuế suất thuế xuất khẩu hiện hành quy định tại Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung của Bộ Tài chính.

BộTài chính có ý kiến trả lời để công ty được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy