BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2868/BNN-TCCB
V/v Dự kiến kế hoạch thí điểm đào tạo nghề nông nghiệp theo hình thức cấp thẻ học nghề năm 2014-2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

Kínhgửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh:…………………………

Thực hiện nhiệm vụ được giao tạiQuyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đềán đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, liên Bộ: Nông nghiệp vàPTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính đã ban hành Thông tư liêntịch 66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010 hướng dẫn phát hành, quảnlý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trìnhmục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì,phối hợp với UBND hai tỉnh Thanh Hóa và Bến Tre triển khai thí điểm hình thứcThẻ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Ngày 19/3/2013, Bộ Nông nghiệpvà PTNT đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thí điểm. Theo đánh giá ban đầu, việcđào tạo nghề theo hình thức thẻ học nghề đã đạt được những kết quả nhất định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Vănphòng Chính phủ tại công văn số 5005/VPCP-KGVX ngày 20/6/2013 về việc tiếp tụcthí điểm nhân rộng mô hình đào tạo nghề nông nghiệp theo hình thức cấp thẻ họcnghề, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến tiếp tục thí điểm nhânrộng mô hình tại 12 tỉnh của 6 vùng sinh thái (Theo bản dự kiến đính kèm).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị các tỉnh cho ý kiến về việc triển khai thí điểm và xây dựng kếhoạch thí điểm mô hình đào tạo nghề nông nghiệp theo hình thức cấp thẻ trong 2năm (năm 2014 và năm 2015). Ý kiến đóng góp gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (quaVụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/9/2013 để Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báocáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và PTNT rất mongnhận được sự cộng tác của các địa phương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh…………………

DỰKIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP THEO HÌNH THỨC CẤP THẺ NĂM2014 - 2015

(Kèmtheo công văn số 2868/BNN-TCCB ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp vàPTNT)

Thời gian thực hiện: Thựchiện trong 2 năm (năm 2014 và năm 2015)

Số lượng học viên/lớp:

Kinh phí/lớp (dự kiến):

STT

Các Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện

Dự kiến kế hoạch năm 2014

Dự kiến kế hoạch năm 2015

Số lớp

Số học viên

Kinh phí(Triệu đồng)

Số lớp

Số học viên

Kinh phí(Triệu đồng)

1

Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

1.1

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên

1.2

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang

2

Vùng đồng bằng sông Hồng

2.1

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam Định

2.2

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hải Phòng

3

Vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải Miền Trung

3.1

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thanh Hóa

3.2

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Khánh Hòa

4

Vùng Tây Nguyên

4.1

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng

4.2

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đắk Lắk

5

Vùng Đông Nam Bộ

5.1

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

5.2

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước

6

Vùng Tây Nam Bộ

6.1

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bến Tre

6.2

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Tiền Giang