BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2868/TCHQ-TXNK
V/v ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 792/CVVA-KHVT ngày14/6/2011 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thương mại công nghiệp Việt Á về việcgiải quyết ân hạn thuế cho Công ty TNHH Phát triển Điện lực Việt Á, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý số tiền thuế truy thu của các lô hàng máy biếndòng, biến điện áp cao thế của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thương mại côngnghiệp Việt Á, ngày 10/3/2011, Bộ Tài chính đã có công văn số 3161/BTC-TCHQngày 10/3/2011 hướng dẫn. Theo phản ánh của doanh nghiệp, Chi cục Hải quan CảngCát Lái đã không thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên. Vì vậy, yêucầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan Cảng Cát Lái thựchiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn 3161/BTC-TCHQ .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biếtvà thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Tập đoàn Đầu tư TM công nghiệp Việt Á (để biết); 18/2 ngõ 370 Cầu Giấy - Hà Nội
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường