BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2868/TCT-TNCN
V/v xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với thẻ hội viên sân golf

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH OGINO Việt Nam
(Đ/c: Lô N-9, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 100601/CV-OVC ngày 31/5/2010 của Công tyTNHH OGINO Việt Nam hỏi về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với thẻhội viên sân golf công ty mua cho cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Các hướng dẫn tại các văn bản pháp quy có hiệu lực từtrước ngày 01/01/2009.

- Tại điểm 2.1.7, mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đốivới người có thu nhập cao hướng dẫn về loại thu nhập thường xuyên chịu thuế baogồm: “Các khoản thu nhập khác mà cá nhân được hưởng từ cơ quan chi trả thunhập”.

- Tại điểm 1, mục II Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đốivới người có thu nhập cao hướng dẫn: “Trường hợp thu nhập bằng hiện vật thìthu nhập chịu thuế được xác định căn cứ theo giá ghi trên hóa đơn hoặc giá thịtrường của sản phẩm cùng loại (hoặc tương đương) tại thời điểm phát sinh thunhập”.

2. Các hướng dẫn tại các văn bản pháp quy về thuế TNCN cóhiệu lực thi hành từ 01/01/2009.

- Tại điểm 2c, Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫnthi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chitiết một số điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn: “Đối với các khoản phí hộiviên như thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt, thẻ sinh hoạt các câu lạc bộ vănhóa nghệ thuật, thể dục thể thao… nêu ghi đích danh cá nhân hoặc nhóm cá nhânsử dụng thì tính vào thu nhập chịu thuế của từng cá nhân sử dụng.

- Tại điểm 2, mục V, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thu nhập chịu thuế nhận được khôngbằng tiền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo giá thị trường của sản phẩm, dịchvụ đó hoặc sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinhthu nhập”.

Căn cứ các quy định nêu trên, công ty mua thẻ hội viên sângolf ghi tên ông Tổng giám đốc vào năm 2008 thì phải kê khai toàn bộ giá trịthẻ vào thu nhập của ông Tổng giám đốc trong năm 2008 và tính thuế TNCN theobiểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quanthuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Chính sách Thuế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương