BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2868/TM-XNK
V/v nhập khẩu muối công nghiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam

Trả lời công văn số 425/03/KHVT-VF ngày 1 tháng 8 năm 2003 của Công ty Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam về việc nhập khẩu muối phục vụ sản xuất, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3 Mục III Thông tư số 04/2003/TT-BTM ngày 10 tháng 7 năm 2003 hướng dẫn thực hiện quyết định số 91/2003/QĐ-Thủ tướng ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam, Công ty Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam được tiếp tục nhập khẩu muối đến 31 tháng 12 năm 2003 theo giấy phép đã được Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cấp để phục vụ sản xuất năm 2003 và được hưởng mức thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan đối với chỉ tiêu nhập khẩu này.

Việc đăng ký hạn ngạch thuế quan cho năm 2004 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2003/TT-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại.

Bộ Thương mại thông báo để Công ty biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG, BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Thanh