BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2868TC/TCT
V/v thuế TTĐB đối với điều hoà nhiệt độ NK để lắp ráp xe ôtô chở khách

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ô tô khách

Căn cứ công văn số 944/CP-KTTH ngày 14/8/2002 của Chính phủ về việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hệ thống điều hoà nhiệt độ chuyên dùng nhập khẩu để lắp ráp xe ôtô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thêm về phạm vi áp dụng và thủ tục miễn thuế tiêu thụ đặc biệt trở lên.

1. Các cơ sở sản xuất ôtô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên thuộc sản phẩm công nghiệp trọng điểm theo Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển quy định tại Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ có nhập khẩu hệ thống điều hoà nhiệt độ để lắp ráp ôtô nêu trên được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu từ ngày 14/8/2002 đến hết ngày 31/12/2002.

2. Thủ tục miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hệ thống điều hoà nhiệt độ nhập khẩu lắp ráp vào xe ô tô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên được quy định như sau:

- Cơ quan Hải quan cửa khẩu căn cứ vào danh mục vật tư, linh kiện, phụ tùng bán sản phẩm mà trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sản xuất ô tô khách từ 25 chỗ ngồi trở lên do Bộ Giao thông Vận tải quy định và xác nhận của Bộ Giao thông Vận tải về số lượng hệ thống điều hoà nhiệt độ cần nhập khẩu để miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho các cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên theo từng lần nhập khẩu.

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm giám sát việc sử dụng hệ thống điều hoà nhiệt độ chuyên dùng để lắp ráp ôtô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên được miễn thuế nêu trên, nếu phát hiện việc sử dụng sai mục đích phải xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

3. Các cơ sở sản xuất ô tô khách từ 25 chỗ ngồi trở lên có nhập khẩu hệ thống điều hoà nhiệt độ để lắp ráp vào xe ô tô theo quy định tại điểm 1, điểm 2 nêu trên được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu hệ thống điều hoà nhiệt độ từ ngày 14/8/2002 đến hết ngày 31/12/2003, ngày công văn số 944/CP-KTTH ngày 14/8/2002 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho lô hàng hệ thống máy điều hoà nhiệt độ được nhập khẩu từ ngày 14/8/2002 đến hết ngày ký công văn này thì được bù trừ vào khoản thuế cùng loại mà doanh nghiệp phải nộp khi nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp không có khoản thuế cùng loại phải nộp để bù trừ thì sẽ được hoàn trả số thuế đã nộp theo quy định.

Bộ Tài chính xin thông báo các cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung