BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2869 TCT/NV7
V/v Thuế GTGT đối với hoạt động đo đạc bản đồ địa chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2003

Kính gửi: Viện Điều tra quy hoạch rừng

Trả lời công văn số 190/CV-TC ngày 20 tháng 6 năm 2003 của Viện Điều tra quy hoạch rừng hỏi về việc thuế GTGT đối vói hoạt động đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông lâm nghiệp của Viện, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm 17 Điều 4 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 9 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định:

“Đối tượng thuộc diện không chịu thuế gí trị gia tăng...

Điều tra, tham dò địa chất, đo đạc, lập bản đồ thuộc loại điều tra cơ bản của Nhà nước, do ngân sách Nhà nước cấp phát kinh phí để thực hiện”.

Căn cứ quy định trên, các đơn vị sự nghiệp kinh tế của Viện Điều tra quy hoạch rừng thực hiện hợp đồng với các sở địa chính nếu các hoạt động kinh tế này thuộc loại điều tra cơ bản của Nhà nước, được Nhà nước cấp phát kinh phí thông qua các đơn vị có chức năng để thực hiện nhiệm vụ đo đạc địa chính phục vụ việc lập bản đồ và hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông lâm nghiệp thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Trường hợp các đơn vị sự nghiệp kinh tế của Viện Điều tra quy hoạch rừng ký hợp đồng kinh tế thực hiện dịch vụ khoa học kỹ thuật về điều tra quy hoạch lâm nghiệp v.v... nếu không phải là đo đạc, điều tra cơ bản của Nhà nước và không được Nhà nước cấp kinh phí thì các dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và các đơn vị sự nghiệp kinh tế của Viện phải kê khai, nộp thuế GTGT tại thời điểm phát sinh doanh thu hoặc khi thanh lý hợp đồng, đơn vị phải kê khai nộp thuế trên toàn bộ doanh nghiệp thu hoặc khi thanh lý hợp đồng, đơn vị phải kê khai nộp thuế trên toàn bộ doanh thu của hợp đồng đó không phân biệt đã nhận được tiền hay chưa nhận được tiền.

Tổng cục thuế thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

K/T.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương