BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 287/BXD-HĐXD
V/v: Góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH Gimeax Việt Nam.

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 692/SKHĐT-ĐKĐT ngày28/01/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiếncho dự án thành lập Công ty TNHH Gimeax Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn nướcngoài để cung cấp dịch vụ tư vấn lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy thuộclĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tưvà Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, do đây là loại hình dịch vụ kinh doanh, vì vậythời gian hoạt động chỉ nên giới hạn dưới 20 năm.

Nhà đầu tư là Công ty Gimeax được thành lập theo pháp luậtCộng hòa Pháp và cá nhân ông Đặng Thanh Danh quốc tịch Pháp có chức năng kinhdoanh phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin đăng ký thành lập tạiViệt Nam. Các tài liệu pháp lý của nhà đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theoquy định.

2. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện,khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp vớicông việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu đượccấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý vềxây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp, xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh