TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội
Đ/chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0309132587

Trả lời văn bản số 346/2012/CV-HNHC ngày 25/12/2012 của Côngty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Công văn số 17164/BTC-TCT ngày 11/12/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn về việc thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cánhân không phải là tổ chức tín dụng,

Khoản thu lãi tiền cho vay mà pháp luật không cấm của tổchức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT. Do đó, trường hợp từ ngày 01/3/2012 đến ngày 10/12/2012 Công ty ký hợpđồng cho vay, thu lãi tiền vay, đã lập hóa đơn và tính thuế GTGT với thuế suất10%, thì hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn, lập lại hóa đơn mới (không chịuthuế GTGT) thay thế. Căn cứ vào hóa đơn đã lập Công ty kê khai điều chỉnh trênhồ sơ kê khai thuế GTGT của kỳ kê khai tháng lập hóa đơn thay thế (kê khai âmhóa đơn trước đây, kê khai dương hóa đơn thay thế trên bảng kê hóa đơn hànghóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT).

Trường hợp từ ngày 01/3/2012 đến ngày 10/12/2012 Công ty kýhợp đồng đi vay, bên cho vay đã lập hóa đơn, tính thuế GTGT với thuế suất 10%và Công ty đã kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT cho những hóa đơn này, thì haibên lập biên bản thu hồi hóa đơn, lập lại hóa đơn mới (không chịu thuế GTGT)thay thế. Căn cứ vào hóa đơn đã lập Công ty kê khai điều chỉnh trên hồ sơ kêkhai thuế GTGT của kỳ kê khai tháng nhận hóa đơn thay thế (kê khai âm hóa đơntrước đây, kê khai dương hóa đơn thay thế trên bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịchvụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT3
- Phòng PC
- Website Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT
3077-319969/2012-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga