TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/GSQL-GQ2
V/v xử lý lô hàng lá thuốc lá không đạt chất lượng

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Cục Giám sát nhận được Công văn số 937/HQHCM-GSQL ngày29/03/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về việc xử lý lô hàng láthuốc lá không đạt chất lượng với số lượng 39.600 kg/198 thùng, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Để giải quyết vấn đề này, đề nghị Cục Hải quan thành phố HồChí Minh báo cáo rõ các nội dung sau:

1. Lô hàng xuất nhập khẩu tại chỗ được thực hiện theo phươngthức nào (điện tử hay truyền thống), đã được Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuấtkhẩu, nhập khẩu xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan chưa?

2. Công ty T-Tech International Limited và Công ty CP HòaViệt có mối quan hệ như thế nào trong việc chuyển giao nguyên liệu lá thuốc lánêu trên? Gia công, SXXK hay kinh doanh?

3. Công ty CP Hòa Việt có đủ điều kiện (hạn ngạch…) để đượcphép nhập khẩu tại chỗ số nguyên liệu thuốc lá kém phẩm chất do Công ty thuốclá Sài Gòn giao hay không?

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cụcHải quan trước ngày 19/04/2013 để tổng hợp trình lãnh đạo có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha