BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2870/BTC-TCHQ
V/v thuế NK và thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Samsung C&T Corporation.
(Địa chỉ: Khu CN Yên Phong 1, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 2001/2013/CV ngày 22/01/2013của Công ty Samsung C&T Corporation đề nghị hướng dẫn về đối tượng khôngchịu thuế đối với hàng hóa do các nhà thầu nhập khẩu để xây dựng Nhà máySamsung tổ hợp 4 cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Bộ Tài chính cóý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chínhphủ; căn cứ Điều 11, Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của BộTài chính; căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT, khoản 20 Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì:

1. Về chính sách thuế nhập khẩu và thuế GTGT:

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam là doanhnghiệp chế xuất nên hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của doanh nghiệp chế xuấtvà chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế nhậpkhẩu. Khi nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhàxưởng, văn phòng làm việc của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (chủđầu tư) thì cũng thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Ngoài việc thực hiện các quy định về thủ tục hảiquan hàng nhập khẩu đối với doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Điều 45Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, khi nhập khẩu hànghóa các nhà thầu phải nộp bổ sung thêm cho cơ quan hải quan: Giấy báo trúngthầu hoặc giấy chỉ định thầu (ghi rõ nội dung trúng thầu hoặc chỉ định thầu)kèm theo hợp đồng bán hàng cho các doanh nghiệp theo kết quả đấu thầu hoặc hợpđồng cung cấp hàng hóa, trong đó quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hànghóa không bao gồm thuế nhập khẩu.

Trường hợp nhà thầu là nhà thầu nước ngoài thì thựchiện theo các quy định tại Quyết định 87/2004/QĐ-TTg ngày 10/05/2004; Quyếtđịnh số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chếquản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Namban hành theo Quyết định 87/2004/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan.

2. Về thủ tục hải quan và địa điểm mở tờ khai:

Các nhà thầu phải thực hiện quy định về Hồ sơ hảiquan tại Điều 11 và Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanhnghiệp chế xuất tại Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của BộTài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hồ sơhàng hóa thực tế và thực hiện thủ tục giám sát quản lý theo đúng quy định.Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc thì đề nghị Cục Hải quan tỉnhBắc Ninh kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để xử lý.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty Samsung C&T Corporation,Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Cục HQ Bắc Ninh (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (14).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường