BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2870/LĐTBXH-LĐVL

V/v Thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất – gia công XK 30/4 Tây Ninh

Trả lời Công văn số 66/CV-Cty ngày 07/8/2007 của quý Công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước quy định phạm vi điều chỉnh là công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thực hiện giải thể.

Như vậy, nếu Công ty TNHH một thành viên sản xuất – gia công hàng xuất khẩu 30/4 Tây Ninh (doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp) thực hiện giải thể một số chi nhánh của Công ty thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Công ty biết.

>> Xem thêm:  Trách nhiệm bồi thường khi bên trông xe làm mất xe ? Khởi kiện đòi bồi thường


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tỉnh ủy Tây Ninh;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

>> Xem thêm:  Mất xe thì được đơn vị trông xe bồi thường bao nhiêu ? Bao lâu phải bồi thường