BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2870/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Hợp Long.
(Địa chỉ: số 29/2C Đường D2, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Trả lời công văn số 15/TM-HL-2014 ngày 15/04/2014 và công văn số 08/TM-HL-2014 ngày 16/5/2014 của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Hợp Longvề việc góp vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại Điểm 2.18 mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tàichính quy định:

“Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trongcác trường hợp:

- Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồiđất;

- Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp;

- Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanhnghiệp;

- Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổiloại hình doanh nghiệp.

- Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.

- Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

Tại Điều 5, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chínhquy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

“2. Các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được,tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác, trừ khoảnlãi cho vay do doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng nhận được.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng,tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tàichính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chitiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịchvụ thì cơ sở bồi thường phải lập hóa đơnnhư đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sởnhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

6. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vàodoanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản địnhgiá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bảnđịnh giá của tổ chức có chức năng địnhgiá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanhnghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loạihình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụthuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sápnhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điềuchuyến phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản vàkhông phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa cácđơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanhthì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trườnghợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều này.”

Về vấn đề này, Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh đã có công văn số 3051/CCT-NVDTTHT ngày 9/5/2014 v/v trả lời về chính sách thuế trả lời cho Côngty cổ phần Thương mại và Đầu tư Hợp Long.

Đề nghị Công ty thực hiện công văn số 3051/CCT-NVDTTHT ngày 9/5/2014.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân