VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2870/VPCP-KTN
V/v Công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2458/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 4 năm 2011báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Yêu cầu cácBộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CPngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; có giảipháp chấn chỉnh bộ máy thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong phạmvi quản lý của mình; thực hiện báo cáo đúng quy định.

- Các Bộ, ngành,địa phương tổ chức thực hiện việc giám sát ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án,thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhậnđầu tư, bố trí vốn đầu tư đảm bảo tuân thủ quy hoạch, kế hoạch được duyệt; xâydựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác kiểm tra, đánh giá đầu tư của ngành vàđịa phương. Chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả đầu tư,khắc phục việc để thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ trong đầu tư, xây dựng.

- Bộ Kế hoạch vàĐầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc xử lý hành vivi phạm các quy định về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, đặc biệt là xử lýcác Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quyđịnh.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- VP TW, VP Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý