BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2871/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế hàng NK từ Đài Loan theo dự án ADOC

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh (Số 171, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 153/PTM-CNngày 16/4/2007 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị miễn thuếđối với lô hàng nhập khẩu từ Đài Loan theo dự án ADOC. Về việc này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp hàng nhập khẩu từ Đài Loan theo hìnhthức viện trợ nhân đạo

Căn cứ điểm 2, Mục II, Phần A, Thông tư số 113/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu thì: hàng hoá viện trợ nhân đạo thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm 20, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTCngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gialăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng thì:hàng viện trợ nhân đạo thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại điểm III.1, Mục 3, Phần B, Thôngtư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hảiquan, kiểm tra, giám sát hải quan, đề nghị Phòng thương mại và Công nghiệp ViệtNam bổ sung bản chính "Giấy xác nhận hàng viện trợ của Bộ Tài chính" chocơ quan hải quan nơi đơn vị làm thủ tục hải quan.

Nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế nhưngsau đó được miễn thuế theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thìđược hoàn thuế. Đề nghị Phòng thương mại và Công nghiệp đối chiếu với quy địnhvề thủ tục hồ sơ nêu tại điểm 13, Mục I, Phần E, Thông tư số 113/2005/TT-BTC liênhệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được giải quyết theo thẩmquyền.

2. Trường hợp hàng nhập khẩu là quà tặng từ phíaĐài Loan

Trong trường hợp này, đề nghị quý Phòng nêu rõ nguồnkinh phí hoạt động của đơn vị được tiếp nhận lô hàng quà tặng. Nếu đơn vị tiếpnhận đáp ứng được quy định về tổ chức Việt Nam quy định tại điểm 4.2.1, Mục II,Phần D, Thông tư số 113/2005/TT-BTC và trị giá lô hàng quà tặng không vượt quá30 (ba mươi) triệu đồng thì được miễn thuế nhập khẩu của lô hàng quà tặng trên.Trường hợp lô hàng quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế nêu trênthì phải nộp thuế đối với phần vượt.

Đề nghị quý Phòng đối chiếu với quy định về thủ tụchồ sơ xét miễn quy định tại điểm 4.4, Mục II, Phần D, Thông tư số113/2005/TT-BTC và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đơn vị làm thủ tục hải quanđể được giải quyết theo quy định.

3. Trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ mục đích giáodục, đào tạo.

Nếu lô hàng nhập khẩu từ Đài Loan theo dự án ADOCđáp ứng được quy định về thủ tục hồ sơ quy định tại điểm 3, Mục II, Phần D,Thông tư số 113/2005/TT-BTC thì đề nghị quý phòng bổ sung hồ sơ theo quy địnhgửi về Tổng cục Hải quan để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Phòng Thương mại vàCông nghiệp được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An