BỘ TÀI CHÍNH
-----------
V/v: tham gia Thông tư về xuất khẩu, nhập khẩu hàng cấm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Bộ Công Thương
Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 421/BCT-XNK ngày 17/01/2012 của Bộ Công Thương đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư về xuất khẩu, nhập khẩu hàng cấm. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Về cơ bản, Bộ Tài chính nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ do quý Bộ soạn thảo. Ngoài ra, Bộ Tài chính tham gia một số nội dung sau:
1. Điều 1 dự thảo Thông tư đề nghị sửa lại như sau:
- Khoản 1: "Thông tư này quy định về điều kiện, nguyên tắc và thẩm quyền giải quyết việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch) thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu ….".
- Khoản 2: Đối tượng áp dụng Thông tư là các tổ chức, cá nhân có đề nghị được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu …".
2. Điều 2 dự thảo: Để tránh hiểu lầm mọi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu đều được xem xét, giải quyết, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau: "Chỉ xem xét, giải quyết đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch nhằm mục đích: viện trợ nhân đạo, làm mẫu, thử nghiệm; không xem xét, giải quyết đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch nhằm mục đích khác và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm mục đích thương mại".
3. Điều 3 dự thảo: Đề nghị xem xét lại nội dung Điều này vì việc phân công thẩm quyền và trách nhiệm như dự thảo và vượt thẩm quyền của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định với những nội dung nêu tại Điều 3 dự thảo.
4. Điều 4 dự thảo: Đề nghị cân nhắc, xem xét việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc chung đối với bộ hồ sơ, các thủ tục cần thiết khi giải quyết để tránh việc mỗi Bộ, ngành lại có quy định riêng không thống nhất, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân và cơ quan hải quan khi thực hiện.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương lưu ý bổ sung nội dung này khi sửa đổi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP (ngoài các ý kiến đã nêu tại công văn số 168/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2010 Tổng cục Hải quan gửi Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ).
Bộ Tài chính xin gửi ý kiến tham gia để quý Bộ tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?