BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2872 TC/TCT
V/v xử lý vướng mắc về thuế nhập khẩu đối với linh kiện máy giặt

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty điện máy gia dụng Sanyo Việt Nam
- Cục Hải quan tỉnh Đồng nai
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính có nhận được các công văn số SHV/022209-01 ngày 22/9/2002 và số SHV/021127-01 ngày 27/11/2002 của Công ty điện máy gia dụng Sanyo Việt Nam về việc xin được điều chỉnh mã số thuế nhập khẩu, miễn và hoàn tiền phạt chậm nộp thuế và được áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu từ 30 ngày sang 275 ngày đối với các lô hàng linh kiện máy giặt nhập khẩu từ năm 1997 đến nay.

Về các vấn đề trên, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tổng cục thuế cũng đã có công văn xử lý và trả lời công ty. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vẫn còn có vướng mắc, để giải quyết dứt điểm những kiến nghị của Công ty, trên cơ sở cuộc họp ngày 22/1/2003 tại Tổng cục thuế với đại diện Công ty Sanyo, Tổng cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục thuế tỉnh Đồng Nai, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu: đối với những lô hàng linh kiện, phụ tùng máy giặt đã nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, song thực tế không xuất khẩu nữa, nhưng các chủng loại sản phẩm này thì đã đăng ký thực hiện chính sách thuế theo thông tư 50A-TC-TCT ngày 31/7/1997 của Bộ Tài chính hoặc chính sách thuế tại Thông tư 50A-TC/TCT nêu trên; những chủng loại sản phẩm không đăng ký theo chính sách thuế tại Thông tư 50A-TC/TCT thì truy thu thuế theo quy định của Biểu thuế thuế suất nhập khẩu.

2. Về miễn phạt chậm nộp thuế nhập khẩu: Việc phạt chậm nộp thuế đề nghị cơ quan hải quan thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính và không được hoàn lại số tiền phạt chậm đã nộp. Trường hợp công ty điện máy gia dụng Sanyo thuộc đối tượng được xét xoá nợ thuế nhập khẩu và tiền phạt nộp chậm, đề nghị thực hiện theo đúng quy định về thủ tục, trình tự quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

3. Về thời hạn nộp thuế nhập khẩu: Đối với các lô hàng linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng nhập khẩu, nếu sản phẩm đã thực hiện xuất khẩu trong và ngoài thời hạn 275 ngày thì Công ty được điều chỉnh thời hạn nộp thuế từ 30 ngày lên 275 ngày để tính phạt nộp chậm thuế nhập khẩu với điều kiện Công ty chỉ có nợ thuế quá hạn lô hàng đang có vướng mắc xin điều chỉnh thuế. Trường hợp không xuất khẩu thì sẽ không được thực hiện thời hạn 275 ngày, phải nộp thuế theo đúng thời hạn quy định tại Thông tư số 172/1998/TT -BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có ý kiến nêu trên để Công ty điện máy gia dụng Sanyo Việt Nam và các đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An