BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2872 TCT/DNK
V/v xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở SX mới thành lập

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2004

Kính gửi:- Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Trả lời công văn số 1172/CT-QLDN ngày 15/6/2004 của Cục thuế hỏi về việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở SX mới thành lập cho Công ty TNHH cà phê Trung Nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục I Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Những cơ sở đã thành lập trước đây chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp hoặc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, bổ sung mặt hàng, ngành nghề vào giấy phép kinh doanh không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập”.

Căn cứ theo quy định tại Mục I Phần A Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 /5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Cơ sở kinh doanh là bao gồm cả Hợp tác xã và tổ hợp tác hoạt động theo Luật HTX.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH cà phê Trung Nguyên được thành lập lại trên cơ sở xí nghiệp cà phê Trung Nguyên đã thành lập trước nay giải thể, có cùng trụ sở kinh doanh, không thay đổi về các hoạt động SXKD chính, ông Đặng Lê Nguyên Vũ là giám đốc XN cà phê Trung Nguyên trước đây nay là Tổng giám đốc của Công ty TNHH cà phê Trung Nguyên, thì Công ty TNHH cà phê Trung Nguyên không thuộc đối tượng được xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở SX mới thành lập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến