BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2872 TCT/NV5
V/v: trả lời CS thuế đối với hoạt động sản xuất và dịch vụ phần mềm máy tính

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2001

Kính gửi:Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers

Trả lời văn thư đề ngày 20/6/2001 của Công ty vềviệc thuế TNCN đối với người lao động chuyên nghiệp Việt Nam trực tiếp tham giacác hoạt động sản xuất và dịch vụ phần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định Phần A Thông tư số 31/2001/TT-BTCngày 21/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế quy định tạiQuyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một sốchính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềmthì đối tượng được áp dụng các ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư nàylà các tổ chức, cá nhân trong nước thuộc các thành phần kinh tế, người Việt Namđịnh cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư sản xuất sảnphẩm và làm dịch vụ phần mềm tại Việt Nam /(gọi chung là doanh nghiệp phần mềm).

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công tythành lập một bộ phận công nghệ thông tin với mục đích cung cấp các sản phẩm vàdịch vụ phần mềm kế toán cho khách hàng trong Công ty thì để được hưởng các ưuđãi về thuế theo quy định tại Thông tư số 31/2001/TT-BTC nêu trên, trong cácngành nghề kinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư cấp cho Công ty phải cóngành nghề sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm máy tính.

Về thuế GTGT đối với sản phẩm và dịch vụ phầnmềm máy tính:

Sản phẩm và dịch vụ phần mềm máy tính theo quyđịnh tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủdo Công ty bán cho các đối tượng tiêu dùng tại Việt Nam thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT theo quy định tại Điểm 23 Mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính. Công ty không được khấu trừhoặc hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ có liên quan đến việcsản xuất ra sản phẩm và dịch vụ phần mềm máy tính này.

Sản phẩm phần mềm máy tính xuất khẩu thuộc đốitượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0% theo quy định tại Điểm 1.1 Mục II Phần BThông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên. Công ty phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từchứng minh sản phẩm phần mềm thực tế đã xuất khẩu theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết vàthực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung