ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2874/UBND
V/v Tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các cơ quan trung ương đóng tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụTỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành và các địaphương trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện tương đối nghiêm túc việc chấnchỉnh tác phong, lề lối làm việc và sinh hoạt của CBCCVC; không uống rượu biatrong giờ làm việc và buổi trưa của các ngày làm việc; nâng cao ý thức, tráchnhiệm trong thực thi công vụ… được nhân dân và dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Tuy nhiên, tại một số cơ quan, địaphương, đơn vị vẫn còn hiện tượng một số công chức, viên chức đi muộn, về sớm,đi ra ngoài cơ quan ăn sáng, uống cà phê hoặc giải quyết việc riêng trong giờlàm việc; vẫn còn trường hợp uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa củangày làm việc, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông…

Trước tình hình trên, Ủy ban nhândân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngànhthuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơquan trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Tiếp tục quán triệt và thực hiệnnghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, công chức; chỉ đạo củaBan Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản số 2351-CT/TU ngày 08/11/2012 về việc khônguống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa của các ngày làm việc; chỉ đạocủa Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản số 158/UBND ngày 03/4/2012, số 285/UBND-TKCT ngày 15/01/2013 về chấn chỉnh lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cáchhành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ và Quyết địnhsố 2468/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảotrật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng … đến toàn thể cán bộ,công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ràsoát, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế chuẩn mực đạo đức nghềnghiệp của cơ quan, địa phương, đơn vị; thực hiện nghiêm túc các quy định về sửdụng thời giờ làm việc gắn với công tác thi đua khen thưởng và bình xét, đánhgiá xếp loại đảng viên, CBCCVC hàng năm; kịp thời khuyến khích, biểu dươngnhững cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, cótinh thần, thái độ làm việc tốt, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả;đồng thời phê bình, nhắc nhở, chấn chỉnh những hành vi chưa đúng; xử lý nghiêmnhững trường hợp vi phạm, không bình xét thi đua khen thưởng, kéo dài thời giannâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

2. Sở, ban, ngành, cơ quan, địaphương, đơn vị để xảy ra trường hợp cán bộ công chức vi phạm thời gian làm việcvà các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, quy định về không uốngrượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa của các ngày làm việc, gây phiền hà,sách nhiễu đối với doanh nghiệp và người dân… thì Thủ trưởng sở, ban, ngành, cơquan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương đó phải chịu trách nhiệmtrước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Giao Sở Nội vụ tăng cường thanhtra công vụ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợpbáo cáo đề xuất UBND tỉnh biểu dương sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị, địa phươngthực hiện tốt, phê bình và có hình thức xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhânvi phạm; sàng lọc những trường hợp điển hình, báo cáo UBND tỉnh xem xét côngkhai trên phương tiện thông tin đại chúng./.

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Web VP;
- LĐ và chuyên viên VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến