BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2875/BNV-CTTN
V/v quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Căn cứ Quyết địnhsố 08/2011/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cườngcán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CPngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vữngđối với 61 huyện nghèo; Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án thíđiểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làmPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62huyện nghèo; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủtại Công văn số 6407/VPCP-TCCVngày 02/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Dựán 600 Phó Chủ tịch xã; sau khi trao đổi, thống nhất với BanTổ chức Trung ương tại Công văn số6995-CV/BTCTW ngày 08/7/2014, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc quy hoạch, bố trí, sửdụng đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã (sau đây gọi là đội viên Dự án) nhưsau:

I. QUY HOẠCH ĐỘI VIÊN DỰ ÁN

1. Mục đích, tiêuchuẩn và đối tượng quy hoạch

a) Mục đích:

- Quy hoạch độiviên Dự án là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triểnvọng phát triển, trưởng thành từ thực tiễn cơ sở để đưa vào quy hoạch và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chứcdanh lãnh đạo, quản lý để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâudài của địa phương;

- Việc quy hoạchđội viên Dự án phải bảo đảm mục tiêu củaDự án là tăng cường trí thức trẻ về địa phương nhằm giúp cấp ủy, chính quyềncác xã thuộc huyện nghèo thực hiện việc lãnh đạo, chỉđạo phát triển kinh tế - xã hội, giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thầncho nhân dân; đồng thời tạo nguồn cán bộ bổ sung cho cấp ủy, chính quyền cấp xã,địa phương nhiệm kỳ tới;

- Quy hoạch độiviên Dự án lên các chức vụ cao hơn. Mỗi đội viên Dự án có thể dự kiến quy hoạchđảm nhận từ 2-3 chức danh lãnh đạo, quản lý.

b) Tiêu chuẩn quyhoạch: Đội viên Dự án khi đưa vào quy hoạch ngoài các tiêu chuẩn quy hoạch chứcdanh lãnh đạo, quản lý theo quy định chung củaĐảng và chức danh quy hoạch, cần có các tiêu chuẩn cụ thể sau:

- Có bản lĩnhchính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và có lối sống lành mạnh; có tinh thầnxung kích, vượt khó, cầu thị, chịu khó học tập nâng cao trình độ, yên tâm côngtác lâu dài tại cơ sở;

- Trong thời giantham gia Dự án được cấp có thẩm quyềnđánh giá, phân loại cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có nănglực tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; có nănglực cụ thể hóa và chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế,văn hóa, xã hội bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ởđịa phương; qua thực tiễn công tác thể hiện là người có năng lực thực hiện hiệuquả nhiệm vụ được giao;

- Có tư duy đổimới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; đoàn kết, tập hợp, phát huy được trí tuệ, tinh thầntrách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ chuyênmôn;

- Có ý thức tổchức kỷ luật, gương mẫu, trung thực, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tínnhiệm; có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; không quan liêu,tham nhũng, lãng phí và có tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãngphí, có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

c) Đối tượng quyhoạch

Đối tượng quyhoạch là đội viên Dự án hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại các xã thuộc huyệnnghèo.

2. Quy trình quy hoạch:

a) Đánh giá độiviên Dự án trước khi đưa vào quy hoạch theo các tiêu chí sau đây:

- Phẩm chất chínhtrị, đạo đức, lối sống: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủtrương, đường lối, quy chế, quy định củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;việc giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và cácbiểu hiện tiêu cực khác; tinh thần tự học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công tâm, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trongcông tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật củavợ (hoặc chồng), con; mối quan hệ với nhân dân;

- Năng lực thựctiễn: Thể hiện ở kết quả, hiệu quả côngtác; tính chủ động, sáng tạo; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; nănglực điều hành, tổ chức thực hiện; khảnăng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong thựchiện chức trách nhiệm vụ được giao;

- Uy tín: Thể hiệnthông qua ý kiến của Ủy ban mặt trận, cáctổ chức chính trị - xã hội, quần chúngnhân dân và kết quả đánh giá cán bộ, công chức hàng năm;

- Sức khỏe: Bảođảm để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch;

- Chiều hướng,triển vọng phát triển, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vàochức vụ cao hơn.

b) Chức danh quyhoạch:

- Chức danh Ủyviên ban chấp hành, Ủy viên ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư đảng ủy xã nhiệmkỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo;

- Chức danh Chủ tịchỦy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo;

- Chức danh Chủtịch Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo;

- Quy hoạch chứcdanh Ủy viên ban chấp hành, Ủy viên ban thường vụ; Trưởng các ban Đảng và tươngđương thuộc Huyện ủy, Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân huyện; Trưởngcác phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ủy bannhân dân huyện; Chủ tịch, Bí thư các đoàn thể cấphuyện và tương đương.

3. Các bước tiếnhành quy hoạch

- Đảng ủy xã nơiđội viên Dự án công tác tổ chức hội nghị đánh giá và tiến hành các bước xâydựng quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ban Tổ chức huyện ủy và Phòng Nội vụ.

Thành phần tham dựhội nghị đánh giá gồm: Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể từ xã,bí thư chi bộ, trưởng thôn.

- Ban Tổ chứchuyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tổnghợp danh sách quy hoạch của cấp xã và lập danh sách quy hoạch của cấp huyện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét,quyết định các chức danh được quy hoạch theo phân cấp quản lý cán bộ, công chứccủa tỉnh.

- Căn cứ vào kết quả quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phêduyệt, Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh và gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4.Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức sau quyhoạch cụ thể

- Căn cứ vào quyhoạch cán bộ và tiêu chuẩn chức danh quy hoạch đã được phê duyệt, hàng năm BanThường vụ huyện ủy chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy hoạch.

- Việc cử cán bộđi đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử giữ các chức vụlãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào quyết định quy hoạch cán bộ đã đượcphê duyệt.

II. BỐ TRÍ SỬDỤNG ĐỘI VIÊN

1. Đội viên Dự ántrong diện được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và chức danh chuyênmôn khác được bố trí sử dụng theo các vịtrí chức danh được quy hoạch. Khi điều động công tác phải bảo đảm các điều kiệnsau:

a) Có thời giancông tác tại các xã thuộc huyện nghèo ít nhất là 05 năm;

b) Trường hợp độiviên Dự án có thành tích xuất sắc hoặc có những sáng kiến đổi mới trong quản lýđược cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận; đồng thời được cơ quan có thẩmquyền dự kiến bố trí vào các vị trí công việc khác theo yêu cầu của tổ chức thì thời gian công tác tại các xã nghèocủa những đội viên Dự án này cũng khôngđược dưới 3 năm (đủ 36 tháng);

c) Trường hợp độiviên Dự án có thành tích đặc biệt xuất sắc mà địa phương có nhu cầu bố trí, sửdụng vào vị trí khác thì Ủy ban nhân dân tỉnh có vănbản trao đổi, thống nhất với Bộ Nội vụ trước khi quyết định điều động công tác.

2. Đội viên Dự ánkhông trong diện quy hoạch vào các chức vụ cao hơn được bố trí sử dụng như sau:

- Ưu tiên xem xét,giới thiệu để tiếp tục bầu làm Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 hoặc bố trí vào các chức danh cánbộ cấp xã phù hợp với phẩm chất chínhtrị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tế của đội viên Dự án;

- Xem xét, bố trílàm công chức chuyên môn của các phòng, ban cấp huyện và tương đương.

3. Đội viên Dự ánsau khi thôi chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã được xem xét chuyển thànhcông chức theo quy địnhtại Điều 25 Nghịđịnh số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 củaChínhphủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Quy trình thựchiện điều động đội viên Dự án từ xã lên huyện

Quy trình thựchiện điều động đội viên Dự án thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức, các văn bảnhướng dẫn thực hiện và quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, côngchức của địa phương.

2. Trách nhiệm củacác cơ quan, đơn vị

a) Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã:

- Thực hiện việcđánh giá, quy hoạch đội viên Dự án, trình cấp có thẩmquyền phê duyệt;

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc điều động, bổ nhiệmđội viên Dự án theo quy định của pháp luật.

b) Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện:

Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Sở Nội vụ và Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Thường vụ huyện ủy thựchiện phê duyệt danh sách quy hoạch đội viên Dự án theo đề nghị của cấp xã; phốihợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc điều động, bổ nhiệm đội viên Dự ántheo quy định của pháp luật.

c) Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Ủyban nhân dân huyện trong công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm độiviên Dự án tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân huyện.

- Đối với nhữngđội viên Dự án không có nguyện vọng công tác tại tỉnh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận quá trình côngtác của đội viên Dự án làm căn cứ thực hiện các chế độ ưu tiên cho đội viên Dựán theo quy định của pháp luật.

d) Ban Tổ chức tỉnh ủy:

Phối hợp với Huyện ủy trong công tác đánh giá,quy hoạch, điều động, bổ nhiệm đội viên Dự án về công tác tại các cơ quan thuộcHuyện ủy, Mặt trận tổ quốc, các tổ chứcchính trị - xã hội cấp huyện.

3. Thời gian tổ chức thực hiện

- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnhcủa Dự án căn cứ vào nhu cầu sử dụng cánbộ của địa phương chỉ đạo, hướng dẫn quyhoạch đối với cán bộ là đội viên Dự ánxong trước ngày 30/11/2014.

- Các năm tiếptheo tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạchnhững đội viên Dự án đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch; đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch nhữngđội viên Dự án không còn đủ tiêu chuẩn, điềukiện và những đội viên Dự án uy tín thấp qua đánh giá chất lượng cán bộ,công chức hàng năm.

Trên đây là hướngdẫn quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, đềnghị Ủy ban nhân các tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu thấy cần bổ sung, điều chỉnh đề nghị phản ánh về Bộ Nộivụ để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ các tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng (Vụ TH);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ TCCV);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Tiến Dĩnh;
- Lưu: VT, CTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh